ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu modelu biznesowego dotyczącego działań związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Baff” Bogdan Bachmura.

Model biznesowy internacjonalizacji będzie stanowił przedmiot projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia POPW 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1007).